LATEN WE ONS EERST MAAR EVEN VOORSTELLEN ...

Bij het aanbreken van het nieuw millennium bundelen wij, Wouter CannieNicolas Vandoorne, de creatieve gedachten.
Reeds tijdens onze opleiding delen wij een visie waarbij duidelijke verhaallijnen, geestige invalshoeken en ruimtelijke verrassing centraal staan.
Na het beëindigen van de architectenopleiding in 2002 worden de eerste ontwerpideeën tastbaar in de vorm van een wedstrijdontwerp.
Tijdens een publieke tentoonstelling wordt het project gewaardeerd door de toeschouwers wat resulteert in de publieksprijs.

De lancering van wat later RUIMTEMANNEN wordt is hiermee een feit.
Ontwerpstrategieën worden uitgepuurd en gekoppeld aan technische kennis bij het verwezenlijken van projecten.
Met de verworven ervaring  staat de creatieve geest nu ook stevig met beide voeten op de (bouw)grond.
Jaren ervaring leiden zo tot een glasheldere werkmethodiek waarbij dromen gebouwen worden.
We lichten deze werkmethodiek dan ook graag even verder toe ...


KENNISMAKING

Ons verhaal start steeds bij jouw dromen.
Wanneer je deze dromen met ons deelt kunnen wij met jou een eerste afspraak maken.
Op deze manier kunnen wij horen wat de verlangens zijn.
Aan de hand van dit gesprek kunnen we aftoetsen op welke manier we elkaar kunnen aanvullen.

In elk geval kan een architect niet vroeg genoeg ingeschakeld worden.
We kunnen meedenken over de aankoop van een bouwterrein of een bestaand gebouw.
Al te vaak komen wij in situaties terecht waarbij enkele jaren voorheen reeds gebouwd of verbouwd werd.
Heel vaak werd er toen te weinig aandacht besteed aan de wijzigende behoeften van het gezin.
Hierdoor worden eerdere bouwwerken dikwijls ondermijnd en dringen extra bouwkosten zich op.
Met RUIMTEMANNEN proberen we steeds samen een verhaal uit te schrijven dat ook rekening houdt met jouw toekomstige behoeften.
Dit resulteert in een totaalvisie die door jou kan gerealiseerd worden op het gewenste tempo.
In elk geval werkt u op deze manier naar een duidelijk einddoel, uw droomwoning!

Na de kennismaking kunnen wij ons alvast een beeld vormen van hetgeen jij voor ogen hebt.
Voordat we dit beeld vertalen naar een concreet ontwerp maken we samen duidelijke afspraken.
Zo maken wij een overzichtelijk voorstel op tot samenwerking zodat je op maat van jouw project in de ontwerpfase kan instappen.
Het ontwerpvoorstel kan als afzonderlijke opdracht uitgewerkt worden en kan later uitgebreid worden naar een volledige opdracht.


ONTWERP

Voor de opmaak van het ontwerp gaan we nog even dieper in op jouw verhaal.
Elke bouwplaats en ieders verhaal is namelijk uniek.

In eerste instantie maken we tijd vrij voor een goed gesprek zodat we jouw leefgewoontes en verwachtingen leren kennen.
Tijdens deze fase zetten we  alles op losse schroeven en stellen we jouw (leef)gewoontes ook even in vraag.
Hierdoor willen we achterhalen wat louter een gewoonte is en wat echt bijdraagt aan jouw woonkwaliteiten.
Zo kunnen we duidelijk de hoofdlijnen van de bijzaken scheiden.

Daarna brengen we de feitelijkheden in kaart zoals het woonprogramma, de oriëntatie van het perceel, lichtinval, nood aan privacy,...
We doen navraag bij de dienst stedenbouw naar de specifieke bouwregels voor jouw bouwterrein.
Bij nieuwbouwgrond dient het plan van de landmeter als onderlegger om de exacte bouwzone te bepalen.
Voor verbouwingsprojecten gaan we zelf ter plaatse voor de opmeting, op deze manier leren we het gebouw beter kennen.
Samen overlopen we het gewenste woonprogramma wat zich vertaald in de gewenste ruimtes en oppervlaktes.
Op basis hiervan kunnen we ook nagaan of uw dromen en budgettaire mogelijkheden grosso modo op elkaar kunnen worden afgestemd.

Wanneer we alle parameters kennen worden jouw eigen ideeën door onze creatieve geest gefilterd tot een samenhangend geheel.
Het geheel wordt op een slimme manier vertaald in een organigram dat uiteindelijk resulteert in een basisplan.
Dit basisplan dient als onderlegger voor de verdere uitwerking van het ontwerp in een 3D-model.

Omdat ruimtelijk ontwerpen in ons DNA zit, werken we elk project in 3D uit.
Met onze ambacht boetseren we een digitaal beeld uit tot een poëtisch schilderij, jouw droomwoning.
Door onze ervaring in verschillende vakgebieden kan RUIMTEMANNEN elk project als een totaalproject uitwerken.
De aanleg rondom de woning of de verfijning van het interieur tot op het kleinste detail behoren zo tot de mogelijkheden.
Maar in eerste instantie willen we jou een fantastische ruimte laten beleven.
Om een beeld van de mogelijkheden te hebben integreren wij echter steeds een suggestie van de aanleg rondom de woning en de afwerking in het huis.
Door de afwerkingsgraad van de presentatie in realistische beelden kan in elk geval de schaal en de sfeer van het project beter ingeschat worden.
Wanneer je even doorheen onze projecten bladert heb je alvast een idee van enkele ontwerpbeelden.

Door voortdurend in te zetten op de nieuwste technieken kunnen we nu optioneel het ontwerp presenteren in een virtuele realiteit.
Op deze manier merken we dat het ruimtelijk karakter van het ontwerp nog duidelijker kan worden overgebracht.
Je kunt reeds in jouw eigen woning rondwandelen nog voor de eerste steenlegging.
Op basis hiervan kan je de woning reeds volledig beleven en kunnen er nog betere beslissingen genomen worden tijdens de ontwerpfase.

Het verhaal stopt natuurlijk niet bij mooie beelden.
Eens het ontwerp gefinaliseerd is gaan we over tot de haalbaarheidsstudie.

Enerzijds wordt het ontwerp nogmaals met de stedenbouwkundige dienst besproken zodat we zeker zijn dat alles voldoet aan de geldende voorschriften.
Anderzijds maken wij een gedetailleerde kostenraming op van de werken zodat alle kosten overzichtelijk kunnen worden weergegeven.
Deze kostenraming wordt opgemaakt op basis van elk bouwelement dat voorkomt in jouw project en dit aan de hand van accurate aannemingsprijzen.
De raming is zo gedetailleerd dat je reeds in deze fase keuzes kan maken zodat we samen jouw financiële mogelijkheden kunnen afstemmen op jouw dromen.
Kies je liever voor een basisafwerking en ga je voluit voor een te gekke ruimte? Of wil je hier en daar zelf de handen uit de mouwen steken?
Het kan allemaal netjes in kaart gebracht worden aan de hand van het ramingsdossier.

Na de haalbaarheidsstudie weet je dus perfect waar je aan toe bent, nog voor de bouwaanvraag of effectieve bouwfase.


BOUWAANVRAAG

Doordat we in de voorafgaande ontwerpfase met stedenbouw overleggen werd reeds een basis gelegd voor een vlotte vergunning.
Het bouwaanvraagdossier moet natuurlijk nog netjes in de juridische vorm worden afgewerkt.
Deze fase laat echter nog weinig toe aan de verbeelding, het dossier moet simpelweg voldoen aan de vereiste voorschriften.
Ook hier staat de vooruitgang echter niet stil. De volledige bouwaanvraag gebeurt tegenwoordig digitaal.
Niet alleen de communicatie tussen de architect en stedenbouw gebeurt digitaal, maar ook de communicatie tussen stedenbouw en de opdrachtgever.
Hiertoe ontwikkelde de overheid een digitaal platform onder de noemer 'omgevingsloket' - zie : www.omgevingsloket.be

Om als architect een bouwaanvraag te kunnen indienen dient voor elk project een visum te worden toegevoegd aan de bouwaanvraag.
Bij het afleveren van dit visum controleert de 'Orde van architecten' of de architect correct is ingeschreven.
Ook wordt nagegaan of de architect voldoet aan de wettelijke verzekeringsplicht inzake de 10-jarige aansprakelijkheid.
Samengevat is het visum jouw garantie dat de architect voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen.
Om dit visum te kunnen aanvragen dient er een contract te zijn tussen de opdrachtgever en de architect.
Dit contract omschrijft de onderlinge afspraken en plichten van beide partijen zodat dit een garantie vormt tot een correcte samenwerking.
Meer informatie over de werking van de 'Orde van architecten' kan je vinden via hun website - zie : www.architect.be


UITVOERING


1. het uitvoeringsdossier

Met onze architectuur schrijven wij voor elke klant opnieuw een eigen verhaal, jouw verhaal.
Dit vertaald zich in een unieke woning met specifieke noden en een eigen detaillering.
Daarom maken wij voor elk dossier aangepaste tekeningen waarbij we oog hebben voor elk aspect van het bouwwerk.
Op deze manier brengen we esthetica en bouwkunde tot één samenhangend geheel.

Onze tekeningen vormen samen met de gedetailleerde kostenraming de basis voor het uitvoeringsdossier.
Met dit dossier kunnen prijsoffertes opgevraagd worden bij de andere bouwpartners.
In overleg met jou evalueren we de prijsoffertes zodat op basis hiervan het perfecte bouwteam kan worden samengesteld.


2. het bouwteam

Bouwen doe je niet alleen, het bouwen van uw woondroom vergt een gans team met bekwame vakmensen.
Uw woning is namelijk onderworpen aan hoge kwaliteitseisen die omschreven zijn in wetten en normeringen.
Om hieraan te voldoen moet elke bouwpartner garant staan voor de kwaliteit van zijn deel zodat het geheel, jouw woning, een pareltje wordt.

Het bouwteam bestaat tegenwoordig uit een reeks verschillende partijen:
- opdrachtgever
- architect
- ingenieur                                      => berekening stabiliteit
- EPB- & ventilatiecoördinator      => berekening energieprestaties en ventilatie binnen de woning
- veiligheidscoördinator                => toezicht van de veiligheid op de werf
- aannemer(s)                                 => uitvoering van de bouwwerken
                                                             gesplitste aanneming  = voor elk lot een verschillende aannemer (ruwbouw, dakwerken, schrijnwerk,...)
                                                             algemene aanneming = één aannemer die de verschillende loten bundelt waardoor er één aanspreekpunt is


Als architect zijn we de centrale figuur die ervoor zorgt dat alle bouwpartners samen tot een degelijk gezamenlijk resultaat komen.
Hiertoe is het belangrijk dat alle bouwpartners kunnen samenwerken zodat de bouwwerken goed en vlot verlopen.
Doorheen de jaren hebben wij een uitgebreid team van coördinatoren, ingenieurs en aannemers opgebouwd.
Hierdoor kennen wij hun vakbekwaamheid en werkwijze. Eventuele problemen kunnen door de goede verstandshouding op een gemoedelijke manier opgelost worden.
Let wel, we gaan er prat op dat wij onze onafhankelijkheid behouden zodat we steeds de belangen van de opdrachtgever kunnen beschermen.
In die zin kunnen wij onze bouwpartners warm aanbevelen, maar je hebt natuurlijk de mogelijkheid om vrij te kiezen en aan te vullen met eigen vakbekwame partijen.

Wees ook waakzaam dat jouw bouwpartners financieel gezond zijn zodat je tijdens de bouwwerken niet moet opdraaien voor zijn schulden.
Bij werken in onroerende staat, werken aan uw woning dus, heb je als opdrachtgever namelijk een inhoudsplicht. - zie INFO INHOUDSPLICHT
Concreet wil dit zeggen dat je voor de betaling van elke factuur moet nagaan of er dient te worden voldaan aan deze inhoudsplicht.
Via de kruispuntbank kan het ondernemingsnummer van jouw bouwpartner worden opgevraagd - zie OPZOEKEN ONDERNEMINGSNUMMER
Met dit ondernemingsnummer kan je dan nagaan of er al dan niet moet voldaan worden aan de inhoudsplicht - zie CHECK INHOUDSPLICHT


3. de bouwfase

Tijdens de bouwfase zet de aannemer de tekeningen om tot een constructie en gebouw.
Als architect zien we erop toe dat de werken uitgevoerd worden volgens de bouwvergunning en de geldende normen en wetten.
Wij staan garant voor de technisch detaillering van de constructie en controleren ter plaatse of de aannemer de werken met de nodige zorg uitvoert.
We sturen bij waar nodig en maken in onderling overleg duidelijke afspraken zodat de werken correct en binnen een afgesproken timing kan gebeuren.
Deze afspraken worden genoteerd in een overzichtelijk werfverslag zodat alle partijen steeds op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken.

Binnen het bouwteam willen wij zo de taak opnemen van adviseur veeleer dan als controleur. In die zin treden wij niet op als controlerende instantie die fouten beboet.
Integendeel willen wij alle bouwpartners informeren zodat het bouwwerk binnen de correcte wetten en normen kan uitgevoerd worden.
Binnen een steeds complexer wordend gegeven van isolatienormen, EPB- & ventilatiewetgeving, veiligheidsnormeringen, ecologisch bouwen,... zijn wij jouw partner om alles op elkaar af te stemmen.
Op deze manier verkrijgen we voor jou een duurzame woning.

Iedereen hoort wel eens verhalen waarbij bouwers beweren zonder architect hun woning te hebben gebouwd of verbouwd.
We kunnen alvast meegeven dat dit juridisch onmogelijk is. ( zie ook onderstaande NUTTIGE LINKS => "veel gestelde vragen" )

Elk bouwproject waarbij een bouwvergunning van kracht is moet opgevolgd worden door een bevoegd architect.
Een correcte opvolging van de werken is in het belang van iedereen, in de eerste plaats van de opdrachtgevers.
Een goede opvolging voorkomt uitvoeringsfouten die aanleiding kunnen geven tot hoog oplopende kosten.
Tijdens het bouwproces kunnen wij tijdig bijsturen en kunnen we in overleg op zoek gaan naar de meest efficiënte uitvoeringsmethode zodat prijs/kwaliteit de beste keuze kan gemaakt worden.
Enkel door een correcte opvolging van de werken wordt voldaan aan de juridische vormvereisten.
Door binnen het wettelijk kader te werken heeft elke bouwpartner de nodige zekerheden en is jouw project correct beschermt door de geldende verzekeringen.
Onze 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering staat op deze manier waarborg voor jouw woonkwaliteit.


We hopen dat deze uitleg jou alvast wat beter heeft kunnen informeren.
Zoals je wellicht merkt is het bouwen van jouw woning een complex gegeven.
Maar laat je vooral niet ontmoedigen, wij zijn er om jou hier stap per stap wegwijs in te maken.
Als jij het vertrouwen in onze handen kunt leggen lanceren we samen jouw architecturaal avontuur !